Forskningsprosjekt


Hørselshemmede og døve i fengsel

Prosjektbeskrivelse:
Fritz Moen sakene rettet søkelyset mot et område hvor det mangler kompetanse. Det er liten samlet kunnskap om hørselshemmede og døve lovbrytere i Norge; Hvem er de? Hvilke psykiske lidelser har de? Hvilke typer kriminalitet begår de og i hvilket omfang? Oversees rettspsykiatriske problemer på bakgrunn av kommunikasjonsvansker? Gjennom å kartlegge poplasjonen er det ønskelig å si noe om bakgrunnsvariabler, om type kriminalitet, om psykisk helse og om det er rettspsykiatriske problemstillinger som ikke er blitt belyst i prosessen frem til fengsling.Fra klinisk praksis ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse er det kjent at pasienter med alvorlig psykisk sykdom har sonet i fengsel til tross for sannsynlig strafferettslig utilregnelighet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/708 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hege Saltnes
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK