Forskningsprosjekt


Risikofaktorer ved lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Risk factors in lung cancer- the effect of different tobacco types on histological subtypes of lung cancer

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for studien er at man i senere tid har sett en andelsendring i histologisk type ved lungekreft, fra plateepitelcarcinomer til adenocarcinomer, hos begge kjønn. I samme periode har det også vært et skifte i personers røykevaner – til sigaretter med filter og lavt tjæreinnhold. I denne studien skal man undersøke sammenhengen mellom røykevaner og utvikling av tumorer, samt lokalisering av disse. Studiens målsetning er å bidra til økt forståelse av patogenese ved tobakkseksponering. Pasienter skal kun besvare et enkelt spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/898 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst