Forskningsprosjekt


Omfang og stabilitet av risikofaktorene overvekt og fedme i en barne - og ungdomskohort

Vitenskapelig tittel:

NATURLIG UTVIKLING I KROPPSMASSEINDEKS -KMI FRA BARN TIL UNGDOMProsjektbeskrivelse:
Masteroppgaven er en del av delprosjektet Overvekt og fedme i Fit futures prosjektet, som igjen er en del av Tromsøundersøkelsen. Overvekt og fedme er et økende helseproblem på verdensbasis både blant voksne og barn, og betegnes av WHO som en global epidemi og som en av de viktigste trusler mot folkehelsa. Vi har generelt lite data om barn og unges vektutvikling i Norge. Vi vil samle inn høyde og vektdata fra helsestasjonsjournalen (ved 2/2,5 års alder og 5/6 års alder) for ungdommene som deltar i Fit futures. Dataene fra helsestasjonsjournalene vil kobles mot høyde, vekt innsamlet i Fit futures studien. Hensikten er å skaffe bedre data om forekomst av overvekt og fedme i en barne- og ungdomskohort, og se på i hvilken grad disse risikofaktorene er stabile fra førskolealder til videregåendeskolealder (tracking). Hensikten er også å beskrive en naturlig utvikling av kroppsmasseindeks - KMI fra førskole- til videregående skolealder. Masterprosjektet gjennomføres i perioden 2011-2012.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1284 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Guri Skeie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktuelt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1038

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i folkehelsevitenskap - MPH ved ISM, UIT, Nivå: mastergrad
Del av forskningsprogram:

Fit futures - del av Tromsøundersøkelsen


Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord
06.12.2012 REK nord
09.01.2014 REK nord