Forskningsprosjekt


Signify

Vitenskapelig tittel:
Virkninger av ivabradin hos pasienter med stabil koronarsykdom uten klinisk hjertesvikt. En randomisert dobbeltblind placebokontrollert internasjonal multisenterstudie. Studie for vurdering av morbiditet-mortalitet-fordelene ved If-hemmeren ivabradin hos pasienter med koronarsykdom (SIGNIFY) [Study assessInG the morbi-mortality beNefits of the If inhibitor ivabradine in patients with coronary arterY disease (SIGNIFY]

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet skal man undersøke virkningene av ivabradin på morbiditet og mortalitet hos pasienter som har stabil koronarsykdom og opprettholdt funksjon i venstre hjertekammer, med en hjertefrekvens på 70 bpm eller mer, og som får egnede legemidler for sine kardiovaskulære lidelser. I studien skal det opprettes en forskningsbiobank. 100 pasienter skal inkluderes i den norske delen av studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1325 EudraCT-nummer: 2009-011360-10 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dan Atar
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt clinical study report og publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK sør-øst
01.10.2009 REK sør-øst
31.05.2011 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst