Forskningsprosjekt


AdreView Scintigrafi for pasienter med hjertefeil

Vitenskapelig tittel:
A single-Blind, Multicenter, study evaluating the impact of AdreView Scintigraphy on clinical outcome of subjects with heart failure

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med hjertesvikt (HF) og redusert venstre ventrikkelfunksjonen har økt risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser som ventrikkel arytmier og dekompensert svikt. Studier har vist at lave opptak av AdreView i hjertemuskelen er en uavhengig indikator på et ugunstig utfall for disse pasientene. Det gjenstår å kartlegge best bruk av AdreView ™ scintigrafibilder som diagnostisk verktøy til hjelp i valg av medisinsk behandling . Formålet med studien er å evaluere nytteverdien av AdreView scintigrafibilder i en klinisk hverdag, ved å identifisere pasienter med middels og høy risiko for alvorlige hendelser. Studien vil vurdere om pasienter med HF hvor Adreview scintigrafi kan påvirke valg av behandling reduserer hendelser sammenliknet med gruppe med standard valg av behandling. Studiepopulasjonen er pasienter med hjertesvikt, nylig behandlet på sykehus for hjertesvikt. Pasientene randomiseres i to grupper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/569 EudraCT-nummer: 2010-020124-22 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Erik Kongsgård
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: AdreView Scintigrafi for pasienter med hjertefeil
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst