Forskningsprosjekt


Legemiddelsamstemming ved innleggelse på indremedisinske sengeposter

Prosjektbeskrivelse:
Legemiddelinformasjon ved overføring av pasienter mellom ulike omsorgsnivå er ofte mangelfull og/eller feilaktig. Det finnes ulike systematiske modeller for samstemming av legemiddellister ved overføring til nytt omsorgsnivå i helsevesenet. Helse Sør-Øst RHF har foreløpig ikke tatt i bruk systematiske modeller for samstemming av legemiddellister ved innleggelse på sykehus. Hensikten med denne studien er derfor å undersøke om en slik modell kan benyttes ved ulike sykehus i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet vil gjennomføres ved fem sentra og 50 pasienter fra hvert senter vil inkluderes. Farmasøyt vil gjennomføre legemiddelsamstemming med den hensikt å undersøke om pasientens legemiddelliste ved innleggelse samstemmer med hva pasienten faktisk har brukt før innleggelse på sykehus. Utkommemål er eventuelle avvik i legemiddellistene og klinisk relevans av avvikene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/543 Prosjektstart: 15.06.2011 Prosjektslutt: 15.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Katherine Wendelbo
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk farmasi, Universitet i Oslo, Nivå: Erfaringsbasert mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Legemiddelsamstemming ved innleggelse på indremedisinske sengeposter
Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst