Forskningsprosjekt


Behandling av metastatisk HER2-positiv brystkreft med en aromatasehemmer (AI) i kombinasjon med trastuzumab, versus AI i kombinasjon med lapatinib, versus behandling med AI, trastuzumab og lapatinib

Vitenskapelig tittel:

EGF114299 study: A phase III trial to compare the safety and efficacy of lapatinib plus trastuzumab plus an aromatase inhibitor (AI) versus trastuzumab plus an AI versus lapatinib plus an AI as first-line therapy in postmenopausal subjects with hormone receptor positive, HER2-positive metastatic breast cancer (MBC) who have received trastuzumab and endocrine therapy in the neoadjuvant and/or adjuvant setting



Prosjektbeskrivelse:
Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. Tall fra Kreftregisteret i Norge, 2008, viser at det er ca 2750 nye tilfeller hvert år, og en dødelighet på 666 årlig. Kvinners 5 års overlevelse er på ca 17.8 % i stadium IV. Til tross for betydelig forbedring i tidlig diagnostikk av metastatisk brystkreft, MBC, var det over 40 % av pasientene som fikk tilbakefall og døde av sykdommen etter adjuvant endokrin behandling. Derfor er det en udekket medisinsk behov for å finne nye behandling til disse pasienter. Data fra lignende studier (EGF30008) og (Tandem) har vist at en kombinasjonsbehandling med målretter HER2 og endokrin behandling, er bedre enn endokrin behandling alene. Primærmål med denne studien er å teste effekt og sikkerhet av Kombinasjonen lapatinib og trastuzumab sammen med en AI, og å evaluere en potensiell fordel i total overlevelse ved å bruke to, kontra singel HER2 målrettet behandling gitt i kombinasjon med en aromatasehemmer (AI) til denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/917 EudraCT-nummer: 2010-019577-16 Prosjektstart: 17.06.2011 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Juergen Geisler
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
GlaxoSmithKline
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

GlaxoSmithKline AS er sponsor for studien.



Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Materiale fra biobank:
GlaxoSmithKline AS
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst