Forskningsprosjekt


Rituximab med eller uten Lenalidomid som behandling av pasienter med Follikulært Lymfom (lymfekreft)

Vitenskapelig tittel:
Rituximab plus Lenalidomide or Rituximab monotherapy for untreated patients with follicular lymphoma in need of therapy. A randomized, open-label, multicentre, phase II trial

Prosjektbeskrivelse:
Beste behandling av follikulært lymfom er ikke avklart. Det regnes som en uhelbredelig sykdom med median overlevelse fra diagnose på 15 år. Behandlingsvalgene strekker seg fra ingen (”watch and wait”) til intensiv kjemoterapi. Mange får flere forskjellige behandlinger og remisjon oppnås i de fleste tilfeller men gjentatte residiv er regelen. Nordisk lymfomgruppe har i 10-12 år satset på immunterapi alene etter at det monoklonale antistoffet rituximab ble tilgjengelig. Ved å utsette kjemoterapi kan vi spare pasienten for toksisitet uten at det reduserer leveutsiktene. Vi har gjennomført flere kliniske studier innen feltet og har gode erfaringer. For å videreutvikle konseptet vil vi prøve ut rituximab i kombinasjon med lenalidomid, som også er et immunmodulerende stoff med effekt på lymfom. Mindre studier har vist at kombinasjonen er trygg og at det er en lovende behandling. Vi vil gjøre en randomisert fase II studie for å avklare om kombinasjonen er bedre enn standard monoterapi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/470 EudraCT-nummer: 2010-021253-39 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 31.03.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Østenstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst
01.12.2011 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst