Forskningsprosjekt


Randomisert studie angående oppfølging etter medisinsk abort

Vitenskapelig tittel:
Routine follow-up versus self-assessment of complete abortion following medical abortion, effect on its success and acceptability: a randomized controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Medikamentell abort er vanligste metode ved svangerskapsavbrudd. Kontroll etterpå har vært vanlig, men har vært problematisk å gjennomføre mange steder. Hensikten med den planlagte prospektive, randomiserte multisenterstudien er å sammenligne standard etterkontroll med kun kvinnens egenkontroll ved hjelp av semikvantitativ HCG test, der antall utskrapninger og komplikasjoner etterpå er blant resultatmålene i de to gruppene. Studien vil gå parallelt i Oslo, Stockholm, Helsingfors og Wien Ca 1030 kvinner med uønsket graviditet opp til 63 dagers graviditet inkluderes til medisinsk abort hjemme med de to kontrollopplegg. Kvinnene vil også kontaktes etter ett år, med vekt på prevensjon etter den medisinske aborten. I fase to, start høsten 2011, vil veldig tidlige svangerskapsavbrudd, uten synlig intrauterin graviditet, behandles medikamentelt. De vil følges tett, spesielt for å utelukke ekstrauterin graviditet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/427 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 01.04.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Erik Qvigstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
05.05.2011 REK sør-øst