Forskningsprosjekt


500 transporter fra en nyfødtavdeling

Vitenskapelig tittel:
500 transports from a level II neonatal unit

Prosjektbeskrivelse:
Transport av syke nyfødte representerer et kontinuitetsbrudd for optimal overvåkning og behandling. Dette kan bety forverrelse av barnets tilstand, med risiko for død eller varige skader. Etablering av gode transportsystemer er derfor et nøkkelelement i et regionalisert system av neonatalmedisinske helsetjenester. 1-2 % av alle nyfødte er antatt å være i behov for et intensivmedisinsk behandlingstilbud sentralisert til regionsykehusavdelinger og større sentralsykehus. Tidligere norske undersøkelser tyder på at transport av slike pasienter er beheftet med ikke ubetydelig risiko. Materialet i denne studien er stort, populasjonsbasert og komplett mht data, og vil derfor kunne gi en oppdatert og generaliserbar forståelse av risikoen ved transport av alvorlig syke nyfødte, kvalitetssikring av slik transport og behovet for å transportere barn av denne typen til regionsykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/421 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Alf Meberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst