Forskningsprosjekt


Venøs trombose og risiko for uføretrygd

Vitenskapelig tittel:
The relation between venous thrombosis and subsequent award of disability pension

Prosjektbeskrivelse:
Venøs trombose (VT), samlebegrep for dyp venetrombose og lungeemboli, er en vanlig sykdom med alvorlige kort- og langtidskomplikasjoner. Forekomsten av VT har økt de siste tiårene. Man har i dag svært begrenset kunnskap om hvordan VT påvirker livskvalitet og fremtidig risiko for uføretrygd. Vi har etablert en stor prospektiv populasjonsbasert kohortestudie (Tromsø-4) med lang oppfølgingstid (1994-2007) og validerte endepunkt for VT. Selvrapportert informasjon om livskvalitet er også samlet inn blant et utvalg av deltakerne ved senere Tromsøundersøkelser. Kohorten vil bli koblet sammen med variabler om uførhet i FD Trygd, Statistisk Sentralbyrå. Man vil da ha anledning til å undersøke om pasienter med VT har dårligere livskvalitet og høyere risiko for uføretrygd enn personer uten VT i samme populasjon. Studien vil kunne avsløre nye risikofaktorer for redusert livskvalitet og uførhet som i neste omgang vil være mål for forebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/112 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.01.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: John-Bjarne Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK nord