Forskningsprosjekt


Serumnivå av 25-Hydroxyvitamin D og overlevelse av lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Association between serum levels of 25-Hydroxyvitamin D and survival from lung cancer

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien vil man undersøke om den observerte assosiasjon mellom høyt D-vitamin nivå og bedre prognose ved lungekreft gjelder ved alle eller visse typer lungekreft. Prosjektet vil sammenligne vitamin D-nivå ved tidspunkt for diagnose og prognose for lungekreft ved bruk av individuelle serumprøver. Pasientene følges fra diagnosedato til flytting ut av landet, død eller observasjonsslutt. Serumprøvene skal hentes fra Janus serumbank og fra en annen godkjent generell forskningsbiobank ”Lungekreft”. Serumnivået vil bli analysert ved radioimmunanalyse og prosjektet vil i tillegg studere funksjonelle polymorfismer ved eller nær vitamin D ”pathway genes”. Studien utgjør en retrospektiv undersøkelse som omfatter serumprøver fra totalt 566 lungekreft pasienter, dvs. 210 pasienter fra Radiumhospitalet (prøver lagret i godkjent forskningsbiobank Janus serumbank) og 356 pasienter fra Haukeland sykehus (prøver lagret i godkjent forskningsbiobank ”Lungekreft”). Opplysningene vil bli sammenstilt med opplysninger fra Kreftregisteret (informasjon om kreftsykdom med angivelse av stadium, topografi og morfologi, tidspunkt for frafall gitt ved død eller emigrasjon). Det søkes om dispensasjon for ikke å innhente samtykke for tilgang til materiale og opplysninger fra de av pasientene som ikke lenger er i live. For lungekreftpasienter fra Haukeland sykehus som har avlevert blodprøver til forskningsbiobanken ”Lungekreft” og som er i live, har søker vedlagt et utkast til informasjonsskriv med forespørsel om fortsatt deltakelse. Prosjektets sluttdato er 31.12.2016. Det fremgår av søknaden at det avidentifiserte prosjektmaterialet vil oppbevares ved Kreftregisteret i 10 år etter publisering for å sikre at de vitenskaplige resultatene er riktige.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/113 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Tretli
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst