Forskningsprosjekt


Behandling av subacromiale skuldersmerter

Vitenskapelig tittel:
Betydning av diagnostikk og effekt av trykkbølgebehandling i tillegg til veiledet trening

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å utvikle effektive behandlingsmetoder for pasienter med subacromiale skuldersmerter. ”Delstudium I: Å evaluere hvilke faktorer som påvirker forløpet hos skulderpasienter med subacromial smerte, og om rESWT gir bedre effekt enn placebo (Sham rESWT) gitt i tilslutning til et optimalt veiledet skuldertreningsprogram på smerte, funksjon, strukturelle forandringer påvist med ultralyd og tilbakegang til arbeid. Delstudium II: Å undersøke validitet og reliabilitet av ultralydundersøkelse av skulder ved subacromial smerte. Det skal rekrutteres 200 deltakere til studien. Av disse skal 50 inngå i en undersøkelse for å etterprøve en ultralydundersøkelse og 150 skal delta i en undersøkelse for å analysere effekten av rESWT. Det skal innhentes en rekke nye helseopplysninger fra journal og ved hjelp av ulike spørreskjemaer. Disse opplysningene planlegges koblet med NAV-data om sykemelding, uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Deltakerne rekrutteres på grunnlag av informasjon og samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/755 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: cecilie røe
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst