Forskningsprosjekt


Ultralydfunn og respons på behandling ved ulike typer leddgikt

Vitenskapelig tittel:
Ultrasonographic difference in total synovitis and response to treatment between seropositive and seronegative rheumatoid arthritis patients.

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Leddgikt er karakterisert av betennelse i leddhinner av ukjent årsak. I prosjektet vil en studere betennelsen med ultralyd, og sammenlikne leddgiktpasienter med og uten revmatoid faktor/antiCCP. Formålet er å undersøke hvordan graden av betennelse bedømt ved ultralyd er relatert til andre kliniske mål på sykdomsaktivitet, blodmarkører og pasientens smerteangivelse. En vil også se på hvordan ultralydfunnene påvirkes av behandling med biologiske legemidler og sammenlikne med endring i andre markører for betennelse. Datainnsamlingen vil skje i forbindelse med ordinære kontroller. Pasienter vil bli rekruttert fra både Haukeland universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus i Oslo.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/490 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 01.04.2031

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Clara Gram Gjesdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest
24.11.2011 REK vest