Forskningsprosjekt


Register for alderspsykiatriske pasienter

Vitenskapelig tittel:

Register for kvalitet og pasientsikkerhet for alderspsykiatriske pasienterProsjektbeskrivelse:
For å få bedre kunnskap om gamle personer med alvorlige psykiatriske lidelser og hvordan man kan bedre utredning, behandling og omsorgstilbud til denne gruppen, vil vi samle inn standardiserte data om pasientene som behandles i en alderspsykiatrisk avdeling.Registeret vil danne grunnlag for kvalitetsarbeid og forskning i vår pasientgruppe. Vi vil dermed få bedre kunnskaper om hvem han og hun er og derved kunne tilrettelegge for bedre og "smartere" utrednings-og behandlingsprosedyrer, både med og uten legemidler, samt gode samhandlingsformer og egnede førstelinjetilbud. I tillegg ønsker vi å kartlegge pårørendes opplevelse av stress og byrde. Dataene vil gi mulighet for tverrsnittstudier for å studere fenomenologiske forhold ved psykiske lidelser hos eldre. Dataene vil også kunne danne grunnlag for epidemiologiske studier ved at de kobles til nasjonale registre som Folkeregisteret, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og innleggelser i sykehus. For å få bedre kunnskap om gamle personer med alvorlige psykiatriske lidelser og hvordan man kan bedre utredning, behandling og omsorgstilbud til denne gruppen, vil vi samle inn standardiserte data om pasientene som behandles i en alderspsykiatrisk avdeling.Registeret vil danne grunnlag for kvalitetsarbeid og forskning i vår pasientgruppe. Vi vil dermed få bedre kunnskaper om hvem han og hun er og derved kunne tilrettelegge for bedre og "smartere" utrednings-og behandlingsprosedyrer, både med og uten legemidler, samt gode samhandlingsformer og egnede førstelinjetilbud. I tillegg ønsker vi å kartlegge pårørendes opplevelse av stress og byrde. Dataene vil gi mulighet for tverrsnittstudier for å studere fenomenologiske forhold ved psykiske lidelser hos eldre. Dataene vil også kunne danne grunnlag for epidemiologiske studier ved at de kobles til nasjonale registre som Folkeregisteret, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og innleggelser i sykehus. For å få bedre kunnskap om gamle personer med alvorlige psykiatriske lidelser og hvordan man kan bedre utredning, behandling og omsorgstilbud til denne gruppen, vil vi samle inn standardiserte data om pasientene som behandles i en alderspsykiatrisk avdeling.Registeret vil danne grunnlag for kvalitetsarbeid og forskning i vår pasientgruppe. Vi vil dermed få bedre kunnskaper om hvem han og hun er og derved kunne tilrettelegge for bedre og "smartere" utrednings-og behandlingsprosedyrer, både med og uten legemidler, samt gode samhandlingsformer og egnede førstelinjetilbud. I tillegg ønsker vi å kartlegge pårørendes opplevelse av stress og byrde. Dataene vil gi mulighet for tverrsnittstudier for å studere fenomenologiske forhold ved psykiske lidelser hos eldre. Dataene vil også kunne danne grunnlag for epidemiologiske studier ved at de kobles til nasjonale registre som Folkeregisteret, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret og innleggelser i sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1092 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Engedal
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet delfinansieres av deltakende helseforetak, gjennom deres medlemsandel i Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF). I tillegg har prosjektet mottatt en støtte for 2011 på 600 000,- fra Den norske legeforening.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 19000

Behandlet i REK
DatoREK
31.05.2011 REK sør-øst