Forskningsprosjekt


Å være barn som pårørende i voksenpsykiatrien - sett med barn og unges øyne

Vitenskapelig tittel:
"Hvordan opplevde barn i alderen 12-18 år det at mor eller far ble innlagt i en psykiatrisk døgnenhet, og hvordan opplevde de barne- og familiesamtalene?"

Prosjektbeskrivelse:
Den 01.01.2010 trådte lovbestemmelser om ivaretakelse av barn som pårørende i kraft. Formålet er å forebygge problemer hos barn av syke foreldre og bidra til økt mestring av livssituasjonen. Ved Tiller DPS' døgnenhet ble ordningen med barneansvarlig personell og ivaretakelse av barn som pårørende startet opp i 2008. Tiltakene er: -Kartlegging av om pasientene har barn og av deres behov for informasjon og oppfølging. -Gi barna nødvendig informasjon og oppølging. Denne undersøkelsen ønsker å få svar på følgende: - Hvordan opplevde barn i alder 12-18 år det at en av foreldrene ble innlagt i en psykiarisk døgnavdeling? -Hvordan opplevde de barne- og familiesamtalene? - Var det noe de savnet eller ønsket kunne vært gjort annerledes av personalet i ft familien som helhet og i ft barna spesielt? - Opplevde de at barne- og familiesamtalene eller andre støttetiltak fra døgenheten førte til noen endring av sin egen eller familiens situasjon i ettertid? I tilfelle, på hvilken måte?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/201 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Nina Lien Osen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk helsearbeid, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK