Forskningsprosjekt


Kreftoverlevelse og serumnivå av vitamin D

Vitenskapelig tittel:
Serum level of Hydroxyvitamin D and survival in cancer patients. An association study using repeated serum samples (collected a long time prior to and at the time of diagnosis).

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en retrospektiv undersøkelse av assosiasjon mellom D-vitamin nivå i serum og kreftoverlevelse. Det er holdepunkter for at høyt D-vitamin nivå i blodet er assosiert med høyere kreftoverlevelse. Det er ukjent om høyt D-vitamin nivå i så fall er årsaken til høyere overlevelse eller om sykdommen i så fall påvirker D-vitamin nivå i blod. Studien vil derfor individuelt sammenligne serum 250 HD i prøver tatt flere år før kreftdiagnose med prøver tatt ved diagnose. Studien inkluderer 818 kreftpasienter ved Radiumhospitalet diagnostisert med kreft i bryst, tykktarm, lunge, prostata og lymfom, i perioden 1984-2004. Serumprøvene skal hentes fra Janus serumbank, som skal kobles med opplysninger fra Dødsårsaksregisteret (dødsårsak og dødsdato) og Kreftregisteret (kreftdata). Fra Janus serumbank hentes serumprøver som skal analyseres for vitamin D (250 HD) tatt før kreftdiagnose. Pasientene er alle tidligere donorer til Janus serumbank, via helseundersøkelser eller som blodgivere. Donorer som senere er blitt diagnostisert med en kreftsykdom og som er blitt behandlet ved Radiumhospitalet, har avgitt en ny serumprøve til Janus serumbank ved sykehusinnleggelse. Ved sammenstilling av disse opplysningene ønsker man gjennom prosjektet å få kunnskap om det er sammenheng mellom D-vitamin nivå og kreftutvikling/overlevelse ved utvikling av kreft. Prosjektet er godkjent av Janus serumbank’s styre i brev datert 13. desember 2010. Prosjektets sluttdato er 31. desember 2019. Etter prosjektslutt er det opplyst at koblingsnøkkel vil ligge hos Janus serumbank for eventuelle oppfølgingsundersøkelser og vitenskaplige formål. Forskningsfilen vil da være avidentifisert
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/103 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trude Eid Robsahm
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
15.03.2012 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst