Forskningsprosjekt


Tilrettelegging for elever som har vært utsatt for mobbing.

Vitenskapelig tittel:
Tilrettelegging for elever som har vært utsatt for mobbing: hvordan er elevenes eget perspektiv på eventuelle konsekvenser av mobbingen, og hvordan opplever de at skolen legger til rette i forhold til dette?

Prosjektbeskrivelse:
Mobbing har blitt et stort problem i skolen. Omtrent 60 000 barn i Norge, våkner hver dag med redselen for å bli mobbet. Samtidig viser forskning til at konsekvensene kan være store. Lidelser som depresjon, selvmordstanker, lavt selvbilde, skolevegring og angst er satt i klar sammenheng med det å bli utsatt for mobbing. I skolesammenheng er det dermed svært viktig at pedagoger er oppmerksomme på mulige konsekvenser for å kunne legge til rette for mobbeofre på best mulig måte, slik at en meningsfull læring skal kunne finne sted. Det mangler kunnskap om mobbeofres eventuelle konsekvenser ut ifra offerets eget perspektiv, og deres egen opplevelse av tilrettelegging i skolen. Prosjektet vil belyse dette gjennom intervju med mobbeofre. Egne opplevelser og følelser er avgjørende for mestring (Lazarus, 2009). Det er vesentlig at skolen er bevisst dette. Dersom offeret selv ikke føler seg ivaretatt, er det av liten nytte at skolen forsøker å legge til rette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/192 Prosjektstart: 15.02.2011 Prosjektslutt: 25.05.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thormod Idsøe
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: spesialpedagogikk, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2011 REK vest