Forskningsprosjekt


Forskningsbasert evaluering av forpliktende samhandling

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen er at det er behov for ”økt kunnskap om kompleks samhandling om pasienter som trenger omfattende tjenester”. I dette prosjektet vil en ta utgangspunkt i prosjektet på Øvre og Nedre Romerike som er et av de største for uprøving av en spesifisert modell for samhandling Formålet med prosjektet er å evaluere i hvilken grad tjenestene arbeider i henhold til samhandlingsmodellen og om pasienter får et bedret forløp ved lik oppfølging. 1) Er målgruppen nådd? 2) Hva kjennetegner tilbudet som gis? 3) Hvordan er pasientforløpt ve behandling fra samhandlingstjenestene? 4) Hvilke erfaringer og utfordringer er knyttet til implementering av samhandlingsmodellen? Helseopplysninger er samlet inn og systematisert av behandlerne i de samhandlende tjenestene: Psykiske problemer, rusproblemer, funksjonsnivå, livssituasjon, behandling som gis, opplevd livskvalitet. Det skal også innhentes opplysninger fra Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og fra Reseptregisteret. Målgruppen er personer med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med rusmiddelbruk, kognitiv svikt og /eller betydelig funksjonsnedsettelse med sammensatte og langvarige hjelpebehov fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. En regner med at det kan dreie seg om 140 til 160 brukere av samhandlingstilbudet. En håper at 100 til 120 vil samtykke til deltakelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3416 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 31.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torleif Ruud
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst