Forskningsprosjekt


SEKUNDÆRTRAUMATISERING AV SYKEPLEIERE

Vitenskapelig tittel:
SEKUNDÆRTRAUMATISERING AV SYKEPLEIERE I MØTE MED PLUTSELIG UVENTET SMÅBARNSDØD OG SEKSUELLE OVERGREP. Helsemessige effekter i lys av individuelle og organisjonelle forebyggende tiltak. En kvalitativ studie.

Prosjektbeskrivelse:
Sekundærtraumatisering handler om traumer som kan oppstå i forbindelse med utøvelse av omsorg og behandling av pasienter og pårørende som selv har opplevd ulike traumatiserende hendelser. Sekundærtraumatisering vil ha konsekvenser både for den enkelte, men også for arbeidet som gjøres og for arbeidsplassen. Både personlige egenskaper og strategier hos den som er i hjelperollen og karakteristika ved organisasjonen denne arbeider vil være av betydning for å unngå sekundærtraumatisering. Per idag er det lite konkret kunnskap om hvilke tiltak, knyttet til individ og/eller organsisasjon som kan være effektive i et helsefremmende og forebyggende perspektiv. Formålet med denne studien er derfor gjennom intervju med sykepleiere som arbeider med barn og traumer å identifisere ulike tiltak som oppleves eller er opplevd som av betydning i denne sammenheng. Resultatene kan brukes til opplæring og tilrettelegging
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3368 Prosjektstart: 15.07.2010 Prosjektslutt: 15.07.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Grete Helen Bratberg
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk helsevitenskap, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: SEKUNDÆRTRAUMATISERING AV SYKEPLEIERE
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord
02.02.2017 REK nord