Forskningsprosjekt


Opplevd foreldrestøtte etter tap av søsken

Vitenskapelig tittel:
Hvordan opplever ungdom som har mistet et søsken at de blir ivaretatt av sine sørgende foreldre, og hvordan kan skolen bidra til ivaretakelse av ungdommene?

Prosjektbeskrivelse:
Når et barn dør, rammes de etterlatte hardt. Igjen sitter foreldre og søsken i dyp sorg. Barn som mister et søsken, opplever således en dobbel smerte; både sin egen sorg og sårbarhet, og sine foreldres smertefulle reaksjoner. Det er rimelig å anta at foreldre i dyp sorg, har mindre å gi til sine gjenlevende barn i tiden etter dødsfallet, fordi sorgprosessen krever mye energi. På denne bakgrunn ønsker jeg å intervjue ungdommer som har opplevd å miste et søsken, for å få mer kunnskap om deres opplevelser knyttet til sine sørgende foreldres støtte. Jeg vil også ha fokus på hvordan de har opplevd skolens støtte etter tapet, i og med at skolen er en sentral arena i barn og unges liv. Formålet er å skaffe til veie ny kunnskap om dette temaet, slik at kompetansen kan økes. Det er også et mål at skolen skal bli bedre rustet til å ivareta barn og unge som har mistet et søsken.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3289 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 15.06.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thormod Idsøe
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialpedagogikk, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
24.01.2011 REK vest