Forskningsprosjekt


Tillitskapende tiltak ved tvungen helsehjelp overfor personer med utviklingshemming

Vitenskapelig tittel:
Tillitskapende tiltak ved tvungen helsehjelp overfor personer med utviklingshemming

Prosjektbeskrivelse:
Flere personer med utviklingshemming vil kunne ha vansker med, eller ikke være i stand til, å ivareta egen helse og ta egne helsebeslutninger på helt selvstendig grunnlag. Både fra praksisfeltet og litteratur er det dessuten kjent at personer med utviklingshemming ikke alltid samarbeider om medisinsk undersøkelse og behandling. Noen kan aktivt motsette seg helsehjelpen verbalt eller kroppslig/atferdsmessig. Eksempelvis ikke møte til legetime, følge dietter, spytte ut medikamenter,m.v. Manglende samarbeid eller at personen motsetter seg helsehjelp kan ha potensielt alvorlige konsekvenser for personens helse og livskvalitet. I dette prosjektet rettes fokus mot hvordan tillitskapende tiltak og løsninger uten tvang ivaretas, begrunnes og dokumenteres i vedtak om tvang i helsehjelp overfor personer med utviklingshemming. Formålet er å bidra til kunnskap om tillitsskapende tiltak og løsninger uten tvang når utviklingshemmede motsetter seg helsehjelp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3302 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 10.02.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gudrun Nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Finnmark
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord