Forskningsprosjekt


Forekomst av synshemmede skolebarn i Norge som har fått opplæring i punktskrift de siste 40 år

Vitenskapelig tittel:
The occurrence of childhood blindness and Braille use in Norway from 1967 to 2007

Prosjektbeskrivelse:
Definisjonen pedagogisk blind blir brukt om elever som leser og skriver punktskrift. I Norge anslås det at i gjennomsnitt er fire elever som hvert år starter å lære punktskrift i første klasse (0.6 /10 000). Tidspunktet for når synshemmingen oppstår og om synshemmingen er cerebralt eller okulært betinget er av betydning for barnets begrepsmessige utvikling. I Norge ble det nasjonale blindekartoteket nedlagt i 1995. Tambartun er et nasjonalt synsfaglig kompetansesenter innen det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). I føringer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet skal senteret samle og spre kunnskap gjennom de tre hovedområdene tjenesteyting, utvikling av kompetanse og formidling av kompetanse. Målsettingen: 1)Å estimere forekomst av elever som har fått opplæring i punktskriftbruk i Norge fra 1967 til 2007. 2)Å estimere tidstrender i diagnoser og i punktskriftundervisning blant barn i Norge som er født i perioden 1960 til 2001. 3)Elever som bruker punktskrift i opplæringen. Hvem har særskilte vansker med matematikk?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/917 Prosjektstart: 03.09.2009 Prosjektslutt: 01.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Liv Berit Augestad
Forskningsansvarlig(e):  NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: helse og pedagogikk , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt