Forskningsprosjekt


Mødre og oppfølgingstilbudet til ekstremt premature barn

Vitenskapelig tittel:
Mødres opplevelser fra oppfølgingstilbudet til ekstremt premature barn i spesialisthelsetjenesten og deres evne til å mestre morsrollen - et deskriptivt design.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke mødres opplevelser fra oppfølgingstilbudet til ekstremt premature barn i spesialisthelsetjenesten det første året etter utskrivning fra sykehuset og deres evne til å mestre morsrollen. Målet er å få en bedre forståelse for mødres behov i et helsefremmende perspektiv. Forskning viser at foreldre til premature barn har større grad av stress og usikkerhet i nyfødt- og spedbarnsperioden og har lavere skår på trygghet i morsrollen. Det er mangelfull kunnskap om mødres opplevelser fra oppfølgingstilbudet relatert til deres evne til å mestre morsrollen og om brukerperspektivet der foreldre deltar. Studien har et deskriptivt design der innsamling av data skal skje med spørreskjema utsendt via barnepoliklinikker. Analyse av dataene vil skje med SPSS 18. Den nye kunnskapen er aktuell å anvende i oppfølgingstilbudet m.t.p. å fremme mødres helse- og livssituasjon, bedre kvaliteten på omsorgsutøvelsen og derigjennom fremme et godt oppvekstmiljø for barna.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3281 Prosjektstart: 14.02.2011 Prosjektslutt: 15.08.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristin Akerjordet
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv, Nivå: Masternivå
Behandlet i REK
DatoREK
24.01.2011 REK vest