Forskningsprosjekt


Pasientrapportert forløp ved kronisk myelogen leukemi

Vitenskapelig tittel:
Patient Reported Outcomes in Chronic Myeloid Leukemia GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell` Adulto) QoL- CML0310 Version 1.0 of 27/05/2010

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er gjennom et internasjonalt samarbeid med en italiensk forskergruppe for blodsykdommer hos voksne (GIMENA) å utvikle et sykdomsspesifikt helse-relatert livskvalitetsskjema for pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML). Skjemaet vil være en del av European Organization for Reserach and Treatment of Cancer’s (EORTC) modulsystem for kartlegging av livskvalitet hos kreftpasienter. Selvrapportere data om sykdommen og behandlingen vil kunne bidra til at man i større grad evner å gjennomføre mer reelle informerte avgjørelser i de behandlingsvalg som må tas. Gruppen ønsker også å sammenligne pasientenes ”opplysninger med opplysninger fra deres leger, livskvalitet på første vs andrelinjebehandling og utarbeide en KML symptom sjekkliste”. I tillegg til opplysninger fra spørreskjema og intervju, skal det innhentes data som en del av rutinekontrollen av pasienter ved poliklinikken. Dataene skal oppbevares i GIMEMAs database. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring til deltakere i studien. Prosjektet vil foregå i 3 faser: Fase 1: gjennomføre: a) litteratursøk, b) intervjuer av behandlende leger c) semi-strukturerte intervjuer av pasienter Fase 2: utarbeide et foreløpig spørreskjema og oversette til aktuelle språk Fase 3: teste representativitet og relevans av temaene ved spørreundersøkelse og intervjuer av pasientene (ved å innhente både kvantitative og kvalitative data) I Norge skal det inkluderes 20 pasienter. Det fremkommer av protokollen at det ikke er de samme pasienter som deltar i Fase 1 og Fase 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3230 Prosjektstart: 15.01.2011 Prosjektslutt: 15.01.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tobias Gedde-Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Direktøren ved OUS Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
13.01.2011 REK sør-øst