Forskningsprosjekt


Lekfolk ved akutt skade: Passiv tilskuer eller aktiv førstehjelper?

Prosjektbeskrivelse:
Mens lekfolks ferdigheter og deltakelse i basal hjerte-lunge-redning (HLR) ved prehospital hjertestans har vært undersøkt nøye,med økt overlevelse som resultat, har andre sider ved livreddende førstehjelp ved voldsom død vært lite undersøkt, og omfattet urbane områder med kort utrykningstid. I 2008 var det 2455 tilfeller av voldsom død (død som følge av skader og forgiftninger) i Norge, og i 2006 var 90 000 personer innlagt i sykehus for skade og forgiftninger. Dette er den vanligste dødsårsaken i den unge aldersgruppen 18-44 år. Studien skal kartlegge hvor ofte førstehjelp ytes og hva slags tiltak som iverksettes av lekfolk i situasjoner med akutt skade. Vi forsøker å evaluere om tiltakene som gjøres er relevante, og om det er tiltak som utføres uhensiktsmessig, utilstrekkelig eller neglisjeres. Studien skal søke å etablere hvem som yter førstehjelp, om utdanningsnivå i førstehjelp har effekt på hjelpen som gis, og kartlegge forskjeller mellom urbane og rurale områder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3328 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Finnmark HF
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD som ledd i forskerlinje, Nivå: Medisinsk embetseksamen (forskerlinje)
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord
21.06.2012 REK nord
23.08.2012 REK nord
21.02.2013 REK nord
26.09.2013 REK nord
08.05.2014 REK nord
23.10.2014 REK nord
13.08.2015 REK nord
05.01.2017 REK nord