Forskningsprosjekt


Psykiske plager og livskvalitet hos Norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring, og sammenheng med helseutfall og fungering

Vitenskapelig tittel:
Exploring the dynamics of psychological distress and its impact on health and societal outcomes among Norwegian university students.

Prosjektbeskrivelse:
Flere undersøkelser tyder på at norske studenter sliter med psykiske plager i økende grad, men det er uklart hva som er årsaken, hvor vedvarende plagene er, og hvor mye dette påvirker studentene i det daglige og i det lange løp. Formålet med dette prosjektet er å undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid, identifisere faktorer som kan forklare denne utviklingen, og finne ut om ulike forløp av psykiske plager predikerer helse og fungering. I tillegg skal prosjektet estimere longitudinelle nettverksmodeller på symptomnivået for å få en bedre forståelse på hvordan viktige aspekter i livet til studentene, som sosial integrasjon, bruk av alkohol, og dataspill henger sammen med utviklingen og opprettholdelse av psykiske plager. 15000 studenter ved Universitet i Bergen vil bli spurt til å delta og fylle ut spørreskjemaer på ulike tidspunkter mellom september 2019 og mai 2020. Data fra denne undersøkelsen skal også kobles mot andre datakilder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1325 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.07.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Robert Smith
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Selve datainnsamlingen blir finansiert av interne midler. I tillegg har FHI i samarbeid med Modum Bad søkt NFR om ytterligere finansiering av forskningen knyttet til et større prosjekt.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK