Forskningsprosjekt


DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

Vitenskapelig tittel:
Norwegian population-based register studies of diabetes

Prosjektbeskrivelse:
I Norge har mer enn 1 av 20 diabetes, og forekomsten er økende. DIANOREG er en befolkningsbasert registerstudie av diabetes i Norge. Formålet er å studere tidstrender i diabetes; forekomst av diabetes gjennom livet, behandling, komplikasjoner og dødelighet med særlig vekt på betydningen av sosioøkonomiske forskjeller kjønn og landbakgrunn. Studien er en populasjonsbasert prospektiv kohort der Folkeregisteret kobles til data hentet fra flere befolkningsbaserte registre: Norske pasientregister, Reseptregisteret, Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Dødsårsaksregisteret (DÅR) med flere. I tillegg vil vi koble til sosioøkonomiske data og landbakgunn fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene vil oppdateres jevnlig for å kunne studere tidstrender.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1175 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hanne Løvdal Gulseth
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Post-doc stillingen finansieres av Helse Sør-Øst - Regionale forskningsmidler for 2019, prosjektnummer 2019114. Vi har mottatt øknomisk bistand til kobling av registerfiler fra Indremeidnsk forening og Diabetesforbundet. Forøvrig dekkes kostnadene av FHI, det være aktuelt å søke OUS og UIO ved behov.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK