Forskningsprosjekt


Effekt av nitrogenoksyd ved hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Efficacy of Nitric Oxide in Stroke (ENOS) trial

Prosjektbeskrivelse:
ENOS er en internasjonal, multi-senter randomisert-kontrollert studie av blodtrykkssenkende behandling med glyceryltrinitrat ved akutt hjerneslag. Pasienter med akutt hjerneslag (< 48 timer, iskemisk eller hemoragisk) og systolisk blodtrykk >140 mm Hg er aktuelle for inklusjon, og målet er å inkludere 3500 pasienter. I den ene delen av studien blir pasientene randomisert til behandling med glyceryltrinitrat eller til å unngå glyceryltrinitrat i én uke. Alle pasienter få en bandasje over stedet for plasteret, slik at både pasient og utprøver er blindet for hvilken behandling pasienten får. I den andre delen av studien blir pasienter som allerede bruker blodtrykkssenkende medisiner randomisert til å fortsette med disse, eller til å unnlate å bruke disse i én uke. Oppfølgingen varer i 3 måneder. Den primære effektvariabelen (”hovedmål”) er død eller alvorlig funksjonstap ved 3 måneder, bedømt ved ”modified Rankin Scale”.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/595 EudraCT-nummer: 2004-003870-27 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 31.10.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2011 REK sør-øst