Forskningsprosjekt


Er det en sammenheng mellom serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobin hos eldre pasienter?

Vitenskapelig tittel:
Are serum concentrations of DOAC associated with haemoglobin levels in elderly patients?

Prosjektbeskrivelse:
Ny kunnskap: DOAK er nye legemidler i forebygging av tromboemboliske hendelser. Effekt og sikkerhet er i liten grad testet ut hos eldre. Hensikten med prosjektet er å framskaffe ny kunnskap om serumkonsentrasjonsmålinger av DOAK-ene apiksaban, dabigatran og rivaroksaban speiler hemoglobinnivåer hos eldre som legges inn på Mottaksklinikken, Haukeland universitetssykehus. Forskningsdesign og -metode: En prospektiv observasjonsstudie der serumprøver fra eldre som ved innleggelse bruker DOAK samles. Serumkonsentrasjon av DOAK analyseres ved Diakonhjemmet sykehus, og sammenholdes med hemoglobinverdi fra innkomstprøver ved Haukeland. Forskningsspørsmål som prosjektet skal besvare: Er det sammenheng mellom serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobinverdi hos eldre pasienter som legges inn på Mottaksklinikken? Er farmakokinetiske forhold annerledes hos eldre enn hos yngre pasienter? Er det grunnlag for å anbefale serumkonsentrasjonsanalyse som rutine ved innleggelse av eldre pasienter?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1193 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ole Martin Steihaug
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnader tilknyttet prøvetaking og oppbevaring i Biobank betales av Sjukehusapoteket i Bergen.

Kostnader til konsentrasjonsanalyser av DOAK dekkes av  Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk farmasi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK