Forskningsprosjekt


PET/CT med 18F-FDG merkede levkocytter

Vitenskapelig tittel:
PET/CT imaging of infection/inflammation with 18F-FDG labeled autologous leukocytes - how clinically useful is it?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet beskrives som en evalueringsstudie av en ny metode for å kunne lokalisere okkult infeksjon/inflammasjon bedre enn ved dagens metoder på avdelingen. Dagens standardmetode er 99m Tc-HMPAO levkocytt scintigrafi supplert med SPECT av utvalgt område for å lokalisere okkulte betennelser. I dette prosjektet vil metoden bli erstattet av 18F-FDG merkede levkocytter og PET/CT. Studien er planlagt som en prospektiv klinisk studie av henviste pasienter til avdelingen. Prosjektet inkluderer ikke kontroller fordi det angivelig vil forsinke pasientflyt, øke strålebelasting og påføre sykehuset ekstra kostnader. 60 pasienter som henvises til billeddiagnostisk undersøkelse for utreding av betennelser skal inkluderes. Det opplyses at historiske kontrollmaterialer vil bli anvendt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/712 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kjell Rootwelt
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst