Forskningsprosjekt


Fedre, rus og vold

Vitenskapelig tittel:
Fedre, Rus og Vold - En undersøkelse av mentale representasjoner rundt far-barn forholdet hos menn som søker hjelp for vold I nære relasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker med denne studien å få mer kunnskap om hvordan fedre som utøver vold i nære relasjoner og som har et problematisk forhold til rusmiddelbruk, opplever seg selv som omsorgspersoner. Særlig ønsker vi å undersøke i hvilken grad de klarer å sette seg inn i barns behov på forskjellige alderstrinn, og hvordan de representerer relasjonen til barna sine mentalt. Videre ønsker vi å undersøke om det på gruppenivå finnes forskjeller i evnen til å sette seg inn i barns perspektiv og til adekvat fortolke deres behov mellom menn som er voldelige og i tillegg har et problemfylt bruk av rusmidler, menn som er voldelige uten å ha et problematisk forhold til rus, og menn som ikke er voldelige. Vi ønsker også å undersøke sammenhengen mellom å ha opplevd traumer i et livsløpsperspektiv og rusvaner, voldsbruk og refleksjonsevne innad i gruppen av menn som utøver vold i nære relasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3399 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Henning Mohaupt
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK nord
14.04.2011 REK nord
09.01.2014 REK nord