Forskningsprosjekt


Forventinger og erfaringer ad dren og oppfølging av drensbehandling hos barn- en kvalitativ studie

Vitenskapelig tittel:
The guardiens' perspectives of of ventilation tubes and post-operative care after insertion of ventialtion tubes

Prosjektbeskrivelse:
Denne kvalitative studien vil øke kunnskapen om de foresattes forventninger og erfaringer til behandling og postoperativ oppfølging av barn mellom 3-10 år som får innsatt dren i trommehinnen, der barna er randomisert til to typer postoperativ oppfølging: enten på sykehuset eller hos fastlegen. Datainnsamlingen vil foregå vha. semi-strukturerte individuelle- og gruppeintervjuer av de foresatte ved baseline og 6 mnd., evt. 24 mnd.,etter operasjonen. Denne studien er et supplement til den randomiserte, multisenterstudien: Control of Ventilation tubes (ConVenTu) hvor vi ønsker å undersøke om det er forskjeller i barnets hørsel 2 år etter operasjonen avhengig om type oppfølging. Informasjonen fra denne kvalitative studien vil bidra til en dypere og mer omfattende kunnskap fra de foresattes perspektiv som vil komplementere kunnskapen om oppfølging etter drensbehandling, og vil styrke evt anbefalinger om hvor postoperativ behandling av disse barna etter drensinnsettelse bør foregå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1211 Prosjektstart: 02.09.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne-S. Helvik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Datainnsamling finansieres av tildelte midler fra Samarbeidsorganet. Midler til analysering, artikkelskriving og publisering søkes fortløpendeForskningsdata: Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK