Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Kartlegging av omfang av underrapportering innen medisinsk sertifisering i luftfart

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å kartlegge omfanget av underrapportering vedrørende egen helse ved søknad om helseattest i luftfarten. Helseattester er en sikkerhetsbarriere mot ulykker i flere bransjer som forsvaret, politi, sjøfart, offshore med flere og baserer seg i stor gard på tillit og egenerklært sykdomshistorikk. Luftfartstilsynet avdekker sporadisk tilfeller av underrapportering, noen ganger alvorlige, men har ingen oversikt over omfanget. Dette er en registerbasert studie hvor vi ønsker å benytte Luftfartstilsynets register over mottatte søknader som inkluderer egenerklæringer av helseforhold som sammenlignes med andre sentrale helseregistre. Enkel deskriptiv statistikk vil da gi innsikt i underrapporteringen for de ulike kategoriene av søkere (piloter, flygeledere etc). Følgende forskningsspørsmål belyses Hvor stor er underrapportering av helseforhold ved søknad om legeattest? Hva karakteriserer gruppene av søkere som underrapporterer -demografi, tilstand, operativt miljø
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/857 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Forskningsansvarlig(e):  Luftfartstilsynet


Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2019 REK nord