Forskningsprosjekt


Opplevelser til etniske minoritetsmedlemmer i Norge og deres integrering

Vitenskapelig tittel:
Minority Lives Minority Members’ Psychological Attitudes and Integration: A Longitudinal Study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å undersøke utviklingen av etniske minoritetsborgeres selv-rapporterte sosialpsykologiske holdninger, psykologiske trekk, personlighet, interkulturelle og politiske holdninger og psykologisk helse i en tidsperiode på opp til 50 år. Man ønsker i tillegg å undersøke hvordan disse psykologiske variablene på kort og lang sikt forklarer faktiske livsutfall i forhold til deltagelse på arbeidsmarkedet, helse og kriminalitet. Dette skal måles gjennom en seleksjon av registerdata (fra Dødsårsakregisteret, Norsk pasientregister, Reseptregisteret, KUHR -Kontroll og utbetaling av helserefusjoner, Statistisk sentralbyrå, Strafferegisteret og NUDB-nasjonal utdanningsdatabase) og selvrapporterte holdninger fra et spørreskjema. Man vil blant annet innhente opplysninger om deltagelse i arbeidsmarkedet, livssituasjon (f.eks. boenhet) og eventuell kontakt med barnevernet og det norske justisssystemet (tiltaler, dommer, overvåkning). Deltakerne skal fylle ut et svært omfattende spørreskjema hvert 2. år, som blant annet omfatter måling av deltakernes psykiske helse (depresjon, angst, stress) ved hjelp av standardisert mål (DASS-21). Det er ønske om å inkludere 2000 personer for å ha med minst 350 etter 50 år. Hovedmålgruppen vil være ikke-vestlige minoritetsborgerer, men også personer fra vestlige grupper vil få muligheten til å delta. Knut Inge Fostervold ble erklært inhabil og fratrådte under komiteens behandling av prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/949 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 01.08.2069

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jonas Kunst
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidler, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst