Forskningsprosjekt


AXIOMATIC-SSP: Faktor XIa-hemmer etter lite hjerneinfarkt eller TIA

Vitenskapelig tittel:
A Global, Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Response-Adaptive Dose-Ranging Study of BMS-986177, an Oral Factor XIa Inhibitor, for the Prevention of New Ischemic Stroke or New Covert Brain Infarction in Patients Receiving Aspirin and Clopidogrel Following Acute Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack (TIA)

Prosjektbeskrivelse:
Etter hjerneinfarkt/TIA gir antikoagulasjonsbehandling med faktor Xa-hemmere en lavere risiko for hjerneblødning enn behandling med warfarin. BMS-986177 er en faktor XIa-hemmer som synes å medføre en like lav risiko for blødning, om ikke enda lavere.. Studien AXIOMATIC-SSP er en randomisert- og placebokontrollert fase 2-studie som har som mål å bestemme det optimale dose-respons forholdet av BMS-986177 (doser fra 25 til 400 mg) hos pasienter med et lite hjerneinfarkt eller TIA som gis standard behandling med aspirin og klopidogrel. Det primære endepunkt er nytt hjerneinfarkt i løpet av 90 dager.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1160 EudraCT-nummer: 2017-005029-19 Prosjektstart: 04.10.2019 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

BMS finansierer prosjektet. Økonomiske avtaler forhandles parallelt med behandlingstid hos REK/SLV, og vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK