Forskningsprosjekt


En urinbasert biomarkørtest for blærekreft

Vitenskapelig tittel:
National urine-based surveillance study of bladder cancer patients

Prosjektbeskrivelse:
Studiens hovedmål er å teste klinisk nytteverdi av en ny biomarkørbasert test for ikke-invasiv monitorering for tilbakefall hos blærekreftpasienter. En treffsikker ikke-invasiv test som kan påvise tilbakefall av urotelialkreft (inkludert blærekreft) har potensialet til å kunne erstatte deler av cystoskopiene som per i dag brukes for å følge opp denne pasientgruppen, som generelt har høy risiko for tilbakefall. Cystoskopien er invasiv og medfører ubehag for pasientene. I snitt utsettes hver pasient for mellom 15-20 cystoskopier. Hvis deler av disse kan erstattes med en urinbasert test vil det være en stor fordel for pasientgruppen. Denne nasjonale multi-senter studien vil i tillegg kunne øke kunnskapsgrunnlaget generelt for diagnostikk og monitorering av blærekreftpasienter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1221 Prosjektstart: 17.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Guro Elisabeth Lind
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

KLIBNEFORSK: Gjennom prosjektstøtte til Guro E Lind fra og med 2019 på 19,6 milloner kroner (statistiker, ingeiør, forskningssykepleiere, drift). 

Helse Sørøst: Gjennom prosjektstøtte til Guro E Lind fra og med 2019 (ansettelse av ingeniør og drift) 

Respektive deltakende sykehus stiller egenandel (i form av prosjektdeltakere, inkludert asvarlige klinikere)

Ytterligere tilleggsmidler vil søkes for å få full dekning av studien. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK