Forskningsprosjekt


Helsetjenester for unge som har hatt kreft - brukerperspektiv på behov og organisering av helsetjenester. Del D: Gruppeintervju med foreldre som har barn med kreft i ung alder

Vitenskapelig tittel:
Helsetjenester for unge som har hatt kreft - brukerperspektiv på behov og organisering av helsetjenester. Del D: Gruppeintervju med foreldre som har barn med kreft i ung alder.

Prosjektbeskrivelse:
Når et barn rammes av kreft påvirkes hele familien. Vi vet lite om hva som skjer i familien i tiden under og etter endt behandling. Vi vet spesielt lite om hvordan foreldre håndterer den spesielle utfordringen det er å la et barn som har vært alvorlig sykt ta ansvar for sin egen helse i tiden etter endt behandling. Ettersom foreldrene er sentrale personer i barnas liv og har ansvaret for deres helse, er det viktig å forstå hvordan barnets sykdom påvirker familiens liv og familieforholdene for øvrig. Et av målene med dette prosjektet er å undersøke i hvilken grad foreldrenes egen helse og tilværelse har blitt påvirket av barnets sykdom både under og etter avsluttet behandling og hvilken informasjon og støtte de trenger. Gjennom å bedre forstå foreldrenes situasjon kan man i fremtiden tilrettelegge for den støtte og hjelp de har behov for, samt tilrettelegge for at den unge pasienten vil selv kunne ta ansvar for egen helse i fremtiden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2889 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 03.08.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: Helsetjenester for unge som har hatt kreft-brukerperspektiv på behov og organisering
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttrapport
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst