Forskningsprosjekt


Atopisk eksem og sensibilisering

Vitenskapelig tittel:
Pilot study: Atopic dermatitis, skin barriere and skin treatment

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder er en pilotstudie som har som mål å undersøke om hudbehandling med oljebad og fuktighetskremer fra første og andre leveuke gir bedret hudkvalitet og mindre eksem, og dermed bidra til å unngå allergisk sensibilisering. Det er antatt at en mulig årsak til økningen i allergiske sykdommer gjennom de siste tiår kan være allergisk sensibilisering gjennom ødelagt hudbarriere som man finner hos pasienter med atopisk eksem. Dette sies å være hyppig hos små barn. Det antas at ingen tidligere har forsket på primær prevensjon, for å redusere forekomsten av denne lidelse. For å teste ut denne antagelsen er det laget et prosjektopplegg som går ut på å gi barn et daglig oljebad. Det planlegges å rekruttere ca 200 barn til intervensjonsgruppen. Det skal også etableres en kontrollgruppe med barn som ikke får denne behandlingen. Fra intervensjonsgruppen skal det innhentes opplysninger om forekomst av astma, allergi og eksem hos barn og foreldre og om ernæring ved kontroll etter 6 måneder. For barna i kontrollgruppen skal det innhentes opplysninger ved 6 måneders alder om astma, allergi og eksem hos barn og foreldre og om ernæring. I tillegg vil et delmål med dette pilotprosjektet være å finne ut hvor mange barn som bør inkluderes i en større anlagt studie for å få pålitelige svar. Det er utarbeidet informasjonsskriv med samtykkeerklæring for foreldre i begge gruppene. Data skal oppbevares avidentifisert til prosjektslutt 1.10.2011.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2957 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 01.10.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bente Krane Kvenshagen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst