Forskningsprosjekt


Referanseområder for eldre personer

Vitenskapelig tittel:
Reference intervals for the elderly ("RIFE")

Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er å etablere referansegrenser for vanlige laboratorieanalyser for eldre friske personer. Referansegrenser beskriver hvilke resultater man kan forvente hos friske personer og benyttes ved tolking av analyseresultater. Kunnskapen oppnådd i studien vil komme til nytte/praktisk anvendelse ved mange ulike kliniske problemstillinger hvor laboratorieanalyser benyttes ved utredning og oppfølging av eldre pasienter. Studien vil primært basere seg på innsamlede data og blodprøver fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Ved hjelp av tilgjengelig informasjon om deltakerne vil en populasjon bestående av tilstrekkelig friske personer eldre enn 60 år bli identifisert. Prøver fra disse vil bli analysert og aldersspesifikke referansegrenser estimert. Overførbarhet til andre metoder og populasjoner vil bli sikret ved å etablere egnede referansematerialer og gjennomføre sammenligninger av relevante analysemetoder. I tillegg vil aldersbetingede endringer på individnivå kunne studeres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/787 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gustav Mikkelsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om forskningsmidler fra St Olavs hospital, Helse Midt-Norge og andre relevante kilder ved behov.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank for medisinsk biokjemi nr 117
HUNT biobank
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK midt