Forskningsprosjekt


TIMI(Trombolysis in Myocardial Infarction) score ved akutte brystsmerter

Vitenskapelig tittel:
Trombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) risk score and negative troponin-I as guide for early discharge and outpatient work-up.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å se på bruken av TIMI score (Trombolysis in Myocardia Infarction) og lavrisiko pasienter 0-2 poeng med negative troponiner. Disse utgjør halvparten av brystsmertepasientene og kan utskrives til poliklinisk oppfølging. Dette er kjent praksis ved mange sykehus, men har ikke vært evaluert systematisk. Det vil redusere den akutte belastning på mottagelsesavdelingen. En prospektiv studie der pasientene randomiseres til 1)enten utskrivelse med poliklinisk oppfølging, 2) fortsatt innleggelse med videre utredning under sykehusoppholdet. Kontrollgruppen er en pasientgruppe der det er foretatt en retrospektiv registerering av pasientene med bruk av TIMI score, men der det ikke er foretatt triage og utredning iht slik score (tidligere gjennomført av forskergruppen). Hypotesen er at det er trygt og forsvarlig å sende hjem lavrisikopasienter og foreta poliklinisk utredning i løpet av 10 dager. Dette støttes også av tidligere gjennomførte retrospektive registreringer. Det skal samles en rekke helseopplysninger som oppbevares forsvarlig og som for det meste er knyttet til den elektroniske pasientjournalen (EPJ), dvs undersøkelser som er vanlig å gjennomføre for denne pasientgruppen. Det innhentes skriftlig informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/588 Prosjektstart: 01.04.2011 Prosjektslutt: 30.03.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Dag Solli
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK sør-øst