Forskningsprosjekt


Psykiske lidelser og ruslidelser i spesialisert rehabilitering

Vitenskapelig tittel:
«Psykiske lidelser og/eller ruslidelser i spesialisert rehabilitering - et prosjekt for bedret kartlegging og behandling av komorbide tilstander hos personer som mottar rehabilitering ved Sunnaas sykehus HF etter akutt fysisk skade og sykdom.»

Prosjektbeskrivelse:
Blant mennesker som får akutt fysisk skade og sykdom, er det forhøyet forekomst av psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Få eller ingen studier har dokumentert forekomst og konsekvenser av slike vansker for rehabilitering rettet mot motoriske og/eller kognitive funksjonstap. Målet med studien er å få kunnskap om forekomst og rehabiliteringsbehov samt pilotere en protokoll som grunnlag for et senere omfattende forskningsarbeid om forekomst, rehabiliteringsbehov og langtidsutkomme ved psykiske vansker og ruslidelser hos mennesker med alvorlig fysisk sykdom eller skade. Voksne pasienter som i en 6 måneders periode innlegges Sunnaas sykehus etter akutt skade eller sykdom, og som har tidligere eller nåværende psykiske helseplager eller ruslidelse vil inkluderes, og sammenlignes med en referansegruppe som ikke har eller har hatt har slike plager. Prosjektet vil kartlegge forekomst av tidligere og komorbide psykiske lidelser og ruslidelser, samt ressursbruk og utbytte av rehabilitering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1284 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 01.03.2026

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marianne Løvstad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er ekstern finansiert av Helse Sør-Øst, og det legges betydelig egeninnsats i studien fra Sunnaas sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK