Forskningsprosjekt


En randomisert kontrollert studie av e-terapi for angst og depresjon for pasienter på venteliste til Raskere Tilbake behandling

Vitenskapelig tittel:
A randomized control trial of web-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression among "return to work patients" on waiting list: The e-Work Study.

Prosjektbeskrivelse:
Raskere tilbake klinikken på Lovisenberg behandler ca 1500 pasienter i året som er sykemeldte eller er i fare for å bli langtidssykemeldt grunnet alminnelige psykiske lidelser. Vanlig ventetid på behandling er 3 måneder. I denne randomiserte kontrollerte studien vil vi tilby nett-basert kognitiv terapi (iCBT) i ventetiden til 100 pasienter som er henvist for angst eller depresjonssymptomer. En tilsvarende gruppe på 100 pasienter vil inngå i en venteliste-gruppe. Pasientene blir tilfeldig plassert i enten e-terapi gruppen eller ventelistegruppen. Alle pasientene vil motta et elektronisk spørreskjema ved baseline (T1), etter 3 måneder (T2) og etter 12 måneder (T3). Det overordnede målet med studien er å undersøke effekten av iCBT, når det gjelder bedring av angst- og depresjonssymptomer, funksjon i hverdagen og på jobb, livskvalitet, samt å evaluere prediktorer av behandlingseffekt og frafall og hvor mange som må overføres til vanlig behandling etter fullføring av iCBT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1327 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bjørn Lau
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler til PhD stipendiat fra Forskningsrådet, Helse sør-øst og fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgrad/Phd
Behandlet i REK
DatoREK