Forskningsprosjekt


En fase 2-studie for lungekreftpasienter som har progrediert på behandling med EGFR-hemmeren osimertinib

Vitenskapelig tittel:
D6186C00001 A Biomarker-Directed Phase 2 Platform Study in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer whose Disease Has Progressed on First- Line Osimertinib Therapy (ORCHARD)

Prosjektbeskrivelse:
Det er en begrenset mengde behandling for lungekreftpasienter som progredierer på behandling med EGFR-hemmeren osimertinib. Den optimale behandlingen vil sannsynligvis avhenge av den molekylære mekanismen bak resistensen mot osimertinib. Denne studien vil skape en forståelse av hvorfor pasientene progredierer på første linje, hvilke mutasjoner som finnes og andre mekanismer bak resistensen, i tillegg til evaluere behandling basert på identifikasjon av mekanismen bak resistensen. Dette er en åpen studie hvor pasientene får behandling tilpasset deres matchende biomarkør (evt mangel på dette). Om pasienten ikke passer inn i en behandlingsgruppe vil den bli satt i en observasjonsgruppe, hvor legen vil vurdere hvilken standard behandling som er best og studien følger opp sykdomsforløpet. Hovedmålet med studien er å vurdere effekten av hver enkelt behandling ved å se på objektiv responsrate (ORR) for pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som progredierte på osimertinib.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1161 EudraCT-nummer: 2018-003974-29 Prosjektstart: 16.09.2019 Prosjektslutt: 01.10.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

AstraZeneca finansierer studien og vil dekke kostnader for tid personalet bruker på studien, prøver som tas av pasienten, legemidler til pasienten (ikke gruppe C som er observarsjon) og pasientens kostnader ved studiebesøk.

Kontrakten er ikke utarbeidet ferdig og signert enda, men vil ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK