Forskningsprosjekt


Oppfølging av pasienter med voksenvannhode

Vitenskapelig tittel:
Follow-up of patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus

Prosjektbeskrivelse:
Voksenvannhode er en hjerne- og demenssykdom som både medfører nevro-degenerasjon og unormal hjernevæske transport. I dette prosjektet sammenlignes voksenvannhode med forskjellige demenssykdommer for bedre å forstå sykdommen. Dagens eneste behandling shuntoperasjon. Et delmål med prosjektet er systematisk å undersøke hvordan shuntoperasjon påvirker de ulike symptomene ved voksenvannhode. Pasienter som behandles for voksenvannhode ved Oslo universitetssykehus (OUS) utredes for kognitiv svikt ved sykehusets Hukommelsesklinikk, og data lagres i Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog). Dette muliggjør sammenligning mellom voksenvannhode og andre sykdommer som gir kognitiv svikt eller demens, og etablere objektive mål på effekten av shuntoperasjon. Prosjektet kan gi ny kunnskap om voksenvannhode og hvordan den relaterer til andre demensformer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/547 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Kristian Eide
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst