Forskningsprosjekt


MoBaRheuma: Identifisering av risiko og protektive faktorer (genetiske og miljøfaktorer) for utvikling av revmatologisk sykdom

Vitenskapelig tittel:
MoBaRheuma. The impact of genetic variants and the interplay with environmental factors on rheumatic disease susceptibility and phenotypes leveraging novel analytical tools.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å øke kunnskapen om årsaker til inflammatoriske revmatiske lidelser som muliggjør innsetting av preventive tiltak. Vi vil bruke genotype og fenotype-data fra MoBa og etablere kasus og kontroll grupper som vil analyseres sammen med data fra revmatologiske registre/internasjonale kohorter. Vi fokuserer primært på revmatiske sykdommer oppstått i barne alder; senere revmatisk sykdom oppstått i voksen alder. Vi vil identifisere genetiske og miljømessige faktorer som påvirker utvikling av revmatisk sykdom, hvordan disse faktorene interagerer, samt finne assosiasjon mellom slike årsaksfaktorer og variasjon i klinisk sykdomsbilde samt komorbiditet. Vi vil undersøke sjeldne genvarianter gjennom beregninger og sekvensering (men ikke prediktive tester). Det vil også innhentes informasjon om sårbarhetsfaktorer i MoBa materialet, og sammenligne dette med tilsvarende informasjon i sykdomsgruppene. Prosjektet vil gi ny kunnskap om årsak og mekanismer ved revmatiske lidelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1222 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Helga Sanner
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør Øst RHF, Norges forskningsråd og deltagende institusjoner.

Det søkes om ytterligere finanisering fra eksterne kilderForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Statistikk, medisin, genetikk, Nivå: Masterstudent, PhD
Materiale fra biobank:
biobank for NOBAREV
1. Den norske mor og barn-undersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK