Generell forskningsbiobank


Generell forskningsbiobank for intensivpasienter

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er å samle biologisk materiale fra pasienter ved intensivavdelingene ved sykehusene i regionen, med et så bredt spektrum av medisinske diagnoser som mulig, fra pasienter av begge kjønn og alle aldre. Materialet vil oppbevares på en slik måte at det etter søknad skal kunne stilles til disposisjon for framtidige forskningsprosjekter som har til hensikt å frambringe ny og allmennyttig kunnskap om de tilstander som vedkommende pasient lider av, eller nær beslektede tilstander. I visse tilfelle vil det likevel kunne være aktuelt å bruke en gitt prøve som kontroll for forskning på andre sykdommer.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/527 Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Ansvarshavende: Øyvind Mikkelsen
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge RHF, NTNU, St. Olavs hospital,Helse Nord-Trøndelag, Midnor


Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt