Forskningsprosjekt


Frå heim til institusjon

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er erfaringar med at overgangen frå heim til institusjon for den demente pasienten kan medføre spesielle utfordringar både for pasient, pårørande og pleiepersonale. Føremålet med prosjektet er å få fram erfaringar frå pårørande og pleiepersonale omkring innlegging og opphald i skjerma avdeling eller vanleg sjukeheimsavdeling for den demente pasienten. Korleis opplever dei kvardagen til pasienten og også sin eigen kvardag? Ein grunnleggande tanke er at refleksjon over eigne erfaringar vil føre til større forståing for kvarandre og kan synleggjere kva som er vesentleg og særleg utfordrande i den daglege omsorga for pasientane. Prosjektet kan slik initiere prosessar for læring og forsoning. Analyse av forskingsmateriale kan ytterlegare synleggjere fenomen av allmenn interesse og for demensomsorga spesielt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3017 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anders Lindseth
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i studier av profesjonspraksis, Nivå: Doktorgradsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK nord