Forskningsprosjekt


Sykdomsbyrde og helstjenestebruk ved kronisk ryggsmerte og artrosesmerte

Vitenskapelig tittel:
Burden of Disease and Management of Chronic Low Back Pain and Osteoarthritis: Health Care Utilization and Sick Leave in Sweden, Norway, Finland and Denmark (BUSCUITS)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke sykdomsprevalensen, samt medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsmønstre for pasienter med kroniske korsryggsmerter og artrose i Norge ved bruk av nasjonale helseregistre, noe det finnes lite forskning på per dags dato. I tillegg vil studien undersøke den sosiale og økonomiske sykdomsbyrden for disse pasientene. Både langvarige korsryggsmerter og artrose kan kobles til en rekke årsaksfaktorer som vil bli undersøkt nærmere. Ca 65% av befolkningen opplever smerter i korsryggen iløpet av ett år og 5-10% av disse utvikler langvarige eller kroniske korsryggsmerter. Artrose er en kronisk leddsykdom som innebærer at leddene slites ned og kan føre til store smerter. Behandlingsalternativer består stor sett av informasjon, fysisk aktivitet, smertelindring og i siste instans kirurgiske inngrep. Studien er i hovedsak deskriptiv, men kasus-kontrollanalyser vil også bli gjennomført. Studiepopulasjonen vil bli definert via diagnoser i helseregistre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1170 Prosjektstart: 15.05.2019 Prosjektslutt: 01.12.2035

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Pfizer Inc finansierer studien. Quantify Research har ansvar for å gjennomføre studien med Oslo Universitetssykehus som forskningsansvarlig.  Alle assosierte forskere er ansatt hos Quantify Resarch utenom Audun Stubhaug som er ansatt ved Oslo Universitetssykehus. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK