Forskningsprosjekt


Behandling av type 2-diabetikere med tidligere kardiovaskulær sykdom

Vitenskapelig tittel:
MK-0431/082-01 - En randomisert, placebokontrollert klinisk studie for å evaluere kardiovaskulære hendelser etter behandling med sitagliptin hos pasienter med type 2 diabetes mellitus som har utilstrekkelig glykemisk kontroll.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en klinisk studie for voksne over 50 år diagnostisert med type 2 diabetes mellitus, og med en tidligere kardiovaskulær sykdom i koronararterier, hjerne eller perifere arterier. Pasienter med type 2 diabetes har økt risiko for å utvikle makrovaskulære sykdommer, og tidligere studier har ikke vist om en reduksjon i blodglukosenivåer definitivt reduserer risikoen for makrovaskulære hendelser. Sitagliptin er en dipeptidyl peptidase- 4 (DPP-IV) hemmer som reduserer blodglukose effektivt, brukt enten i monoterapi eller i kombinasjonsterapi med andre antidiabetika. Globalt deltar 1400 pasienter, hvorav 80-100 pasienter i Norge, fordelt på 7-8 sentre. Formålet med studien er å evaluere innvirkningen av sitagliptin på antall kardiovaskulære hendelser når sitagliptin er brukt som tilleggsbehandling til et standard behandlingsregime.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3011 EudraCT-nummer: 2008-006719-20 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2010 REK sør-øst
17.01.2013 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
06.05.2014 REK sør-øst
19.08.2014 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst